Islas Baleares


Convocatoria 2017 ( temarios, baremos, tipo examen, etc...)

Baremo para formación peremanente

RESUMEN

Para completar el apartado se necesitarían:

Cursos de 110 horas www.cursoshomologadosdocentes.es

https://www.caib.es/sites/concursoposicions2017/ca/portada/?campa=yes

ANNEX 2 BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D'INGRÉS Únicament són valorats aquells mèrits assolits (inclosa l'experiència docent) fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació. Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat. Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

3. Altres mèrits (màxim 2 punts) 

3.1 Formació permanent. 

Es valoren els cursos de formació permanent i perfeccionament relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació organitzades pel Ministeri d'Educació, per les conselleries amb competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com els impartits per les Universitats. En el cas de les Universitats només es valoren els cursos impartits per aquestes, no es valoren els impartits per tercers. Aquests cursos han de ser certificats mitjançat certificació expedida pel Rectorat, Vicerrectorat, Secretaria de les Facultats o la Direcció de les Escoles Universitàries. No són vàlides les signades pels departaments o pels ponents dels cursos. Tampoc no es valoren els cursos organitzats per institucions privades o públiques sense competències en matèries d'educació, encara que comptin amb el patrocini d'una universitat. Exclusivament per les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris superiors de música. En cap cas no es valoren per aquest apartat els cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol acadèmic (titulacions progressives, títols d'especialista universitari vinculats a la superació de determinades assignatures dins el pla d'estudis del títol al·legat com a requisit o mèrit, etc). Tampoc no es valora el Certificat d'Aptitud Pedagògica, el Títol d'Especialització Didàctica ni el títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

3.1.1 Cursos superats Per cada 10 hores de formació En el cas que en la certificació no s'especifiqui el nombre d'hores es considera que cada crèdit equival a 10 hores de formació......................................................................................................................... 0,0500

Certificació acreditativa o fotocòpia compulsada expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al Pla de formació o reconegudes ha de constar explícitament el registre de reconeixement de l'activitat. 

AVISO: Esto es un resumen del baremo de méritos de la convocatoria, para ver el documento completo puedes pulsar en los enlaces colocados anteriormente.